Centrul pentru Inovare in Educatie

  (TEHNE Romania)
The Centre for Innovation in Education (TEHNE Romania) is an organization aiming to support educational initiatives through projects and programs covering areas of elearning, ICT in education, curriculum development, education for democratic citizenship, lifelong learning, and in-service teacher training.

Centrul pentru Inovare n Educa ie (TEHNE Romania) este o oganiza ie activ n domeniul educa iei, derul nd programe i proiecte de elearning, TIC in educatie, dezvoltare curricular , educa ie pentru cet enie democratic , nv are permanent i formarea continu a cadrelor didactice.

Programe
Proiecte
Activit i
Parteneri i colaboratori
Despre TEHNE
Centru de pres
Contact
Programs
Projects
Activities
Partners and Collaborators
About TEHNE
Contact

eTwinning in Romania Centrul pentru Inovare in Educatie, in parteneriat cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, au fost desemnate de c tre Ministerul Educa iei s coordoneze implementarea programului eTwinning n Rom nia. Astfel, ncep nd din septembrie 2007, Institutul de tiin e ale Educa iei a devenit centrul na ional de suport pentru acest program (National Support Services NSS), iar din ianuarie 2010 colaboreaz cu Centrul pentru Inovare n Educa ie.
www.etwinning.ro
iTeach - comunitatea profesionala a cadrelor didactice din Romania Centrul pentru Inovare in Educatie este initiatorul programului iTeach i sus ine dezvoltarea platformei online pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice. Programul iTeach vizeaz ncurajarea participarii si a schimbului de resurse, facilitarea colaborarii, formarea competentelor pedagogice si de specialitate.
www.iteach.ro


 
 
             
  • Centrul pentru Inovare in Educatie este organiza ie membr a Re elei Europene de Cooperare Educa ional din Sud-Estul Europei - SEE ECN (South East Europe Education Cooperation Network).
    SEE ECN a fost ini iat de Centrul de Studii ale Politicilor Educa iei, Universitatea din Ljubljana, Slovenia i de KulturKontakt Austria, n cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. (www.see-educoop.net)
  • The Centre for Innovation in Education is a member of SEE-ECN (South East Europe Education Cooperation Network), supporting the network in local research and projects.
    SEE ECN is developed by Centre for Educational Policy Studies (Slovenia) and KulturKontakt (Austria), within the framework of the Stability Pact for South-East Europe. (www.see-educoop.net)
  • Centrul este partener al EULLearN (European University Lifelong Learning Network), o re ea Socrates Erasmus care i propune s promoveze strategii coerente i m suri practice pentru impulsionarea ac iunilor de tip lifelong learning n universit i, scopul principal fiind utilizarea constant i eficient a instrumentelor i resurselor specifice.(www.eullearn.net)
  • The Centre is a partener of EULLearN (European University Lifelong Learning Network) a Socrates Erasmus Thematic Network aimed at identifying coherent strategies and practical measures to foster university lifelong learning. This Thematic Network supports the exchange of good practices and experiences and the identification of common problems, ideas and priorities. (www.eullearn.net)
  • Centrul pentru Inovare in Educatie este promotor i membru activ al programului Elearning.Romania, o ini iativ na ional care urm re te crearea unui forum comun pentru to i actorii interesa i n utilizarea eficient a noilor tehnologii ale informa iei i comunic rii pentru educa ie i formare. (www.elearning.ro)
  • The Centre for Innovation in Education is the initiator and an active member of the Elearning.Romania programme, a national initiative aiming to gather all the stakeholders in the area of using ICT for education and training. (www.elearning.ro)

        Domenii de expertiz         Areas of competence

A. Promovarea, sus inerea i monitorizarea implement rii TIC n educa ie i training, cu accent pe instruire asistat de calculator i elearning.

B. Promovarea i sus inerea educa iei pentru cet enie democratic n Rom nia.

C. Evaluarea de programe sociale cu o semnificativ component educa ional / Evaluarea programelor educationale.

A. Promoting, supporting and monitoring the implementation of ICT in education and training, with a focus on e-learning and computer assisted instruction.

B. Promoting and sustaining the education for democratic living and active citizenship in Romania.

C. Evaluation and monitoring of social programmes with a significant education component/ Education programs evaluation.

  ©   Centre for Innovation and Development in Education (TEHNE Romania)
 

 
  VPS Windows