Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiectePrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

 
 
 
 
 

Proiecte

Proiectele derulate în perioada 2003-2006 și cele în curs de desfășurare dau măsura valorii adăugate în asigurarea calității educației, precum și contribuției Centrului TEHNE la perspectiva novatoare a practicii educației formale și non-formale.

Principalele metode utilizate vizează intervenția directă asupra grupurilor țintă, prin (a) dezvoltarea de noi metode și instrumente curriculare pentru predare, învățare și evaluare, (b) proiectarea și derularea de programe de pregătire pentru principalii actori și instituții educaționale, (c) proiectarea, implementarea și susținerea de instrumente colaborative și rețele educaționale în domenii specifice de interes.

EULLearN - European University Lifelong Learning Network

Ref.#4, 2003-2006, Socrates Erasmus TN, DG EAC

EULLearN și-a propus să identifice strategii coerente și măsuri practice pentru impulsionarea acțiunilor de tip lifelong learning (învățarea pe tot parcursul vieții) în universități, scopul principal fiind utilizarea constantă și efiecientă a instrumentelor și resurselor specifice.


VEMUS - Virtual European Music School

Ref.#1, 2005-2008, FP6 Priority 2 "Information Society Technologies"

VEMUS este acronimul pentru "Virtual European Music School" ("Scoala Europeană Virtuală de Muzică") și este un proiect finanțat de Comisia Europeană, în cadrul Programului Cadru 6 - IST.

Participarea elevilor, un mod de a trăi democrația

Ref.#3, 2005-2006, The Royal Netherlands Embassy To Romania - Matra-KAP programme

Proiectul urmărește să creeze structuri și mecanisme de participare a elevilor la nivelul școlii și să ofere elevilor oportunități concrete pentru a exersa participarea democratică. De asemenea, își propune să sprijine transformarea școlii într-un mediu democratic de învățare, caracterizat printr-un management participativ, ofertă curriculară flexibilă și cultură organizațională bazată pe principiile democrației și drepturilor omului.

Take Part Too - Active Global-Citizens Simulation

Ref.#2, 2005-2006, Socrates Minerva, DG EAC

Scopul proiectului Take Part Too îl constituie dezvoltarea unei platforme virtuale pe Internet pentru promovarea valorilor și principiilor democratice. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu instituții din Marea Britanie, România și Danemarca.

MobiKid - Mobilitatea geografică și performanța școlară a elevilor în Europa

Ref.#5, 2005-2007, Socrates Action 6.1.2&6.2, DG EAC

Obiectivele de bază ale proiectului sunt analizarea impactul mobilității asupra performanțelor școlare și propunerea unui set de recomandări și soluții practice care să vină în sprijinul elevilor afectați de mobilitatea școlară.

Civica Online

Ref.#6, 2005-2010, TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație

Civica online este un proiect derulat de Institutul de Științe ale Educației, în parteneriat cu Centrul Tehne.


SME Counselling

Ref.#7, 2004-2006, Leonardo da Vinci DG EAC

Development of a "Front-Line" advice guidance counselling scheme for SMEs emplyees.

Clubul Educației

Ref.#8, 2004-2009, Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară, Ministerul Educației și Cercetării

Clubul Educației este un centru local de schimb de experiență și transfer de cunoștințe la nivelul practicienilor din sistemul de învățământ.

Publicarea și diseminarea unor materiale din domeniul educației pentru cetățenie democratică (ECD)

Ref.#9, iunie-decembrie 2005, Consiliul Europei

"Publicarea și diseminarea unor materiale din domeniul ECD" este un proiect derulat în cadrul Anului European al Cetățeniei prin Educație - 2005, al Consiliului Europei.

VALUE SCOUT – Value Schools and Citizenship Observatory for Culture and Sport

Ref.#10, 2004-2006, Socrates Action 6.1&6.2, DG EAC

Value SCOUT urmărește elaborarea unui set de recomandări de politică educațională, transferabile la nivel european, centrate pe dimensiunile socială și educativă ale sportului și culturii.


E-DRIM - European Dream for Immigrants

Ref.#11, 2005-2007, Socrates-Grundvig DG EAC

Proiectul intenționează să faciliteze procesul de integrare a imigranților, în mod special a celor cu nivele superioare de competentă, calificare și profesionalism.

Digitisation in the communications sector: a challenge for Europe

Ref.#12, 2005-2007, Leonardo da Vinci

Proiectul a realizat o analiză a procesului de digitizare prin care trec instituțiile media și a propus parcursuri de formare pentru profesioniștii media, validate la nivel european, adaptate nevoilor actuale de profesionalizare.

Elearning.Romania

Ref.#13, 2004-2009, TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație

Proiectul Elearning.Romania își propune creșterea calității și eficienței în educația asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici și a experiențelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la inițiativele și evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluții, sisteme și servicii pentru elearning.

Asigurarea calității educației pentru cetățenie democratică

Ref.#14, 2006-2007, U.S. Department of State, Public Affairs Section (U.S. Embassy in Bucharest)

În cadrul proiectului, cadre didactice și directori din școlile participante învață să analizeze situația ECD și să planifice dezvoltarea școlii în domeniul ECD folosind tehnici și metode de autoevaluare, evaluare internă, evaluare reciprocă menite să conștientizeze și să valorifice resursele respectivei instituții și ale comunității în care se află ea, astfel încât să se realizeze cea mai eficientă formulă de dezvoltare a unei culturi democratice la nivelul școlii.

El Dorado - European Learning Community for Regional Development

Ref.#15, 2006-2008, Socrates-Minerva

Scopul principal al proiectului El Dorado, finanțat de Comisia Europeană prin programul Socrates-Minerva, a fost stabilirea unei comunități de învățare la nivel european pentru instituțiile responsabile cu dezvoltarea regională, în vederea întâmpinării principalelor lor nevoi de învățare și în principal prin utilizarea noilor tehnologii. El Dorado a vizat și explorarea potențialului acestui tip de abordare pentru accelerarea inovării și dezvoltării socio-economice la nivel de regiuni.

Prelude - Training Programme on ICT in Music Education

Ref.#16, 2006-2009, Socrates-Comenius

Proiectul PRELUDE, finanțat de Comisia Europeană prin Socrates-Comenius, urmărește să dezvolte un program pentru profesorii de muzică motivați să învețe, să integreze și să evalueze utilizarea noilor tehnologii în educația muzicală.

RuraLearn - Rural Learning for Development in Europe

Ref.#17, 2006-2007, Accompanying Measures - Socrates Programme

Proiectul intenționează să centralizeze cunoștințele, experiențele și rezultatele diferitor proiecte europene de cooperare finanțate prin programul Socrates, derulate în domeniul educației în medii rurale dezavantajate economic și geografic, să le analizeze și să le prezinte într-un mod coerent și sistematic către publicul larg, prin campanii coordonate de informare și diseminare.

Entrepreneurschool - Școala antreprenorială

Ref.#18, 2007-2009, Leonardo da Vinci

Servicii de cercetare, proiectare, ameliorare și dezvoltare a metodologiei de formare a valorilor și dinamicii spiritului antreprenorial la elevi.

IDOLearn - International Development Officers

Ref.#19, 2008-2010, Lifelong Learning Programme: Multilateral Projects, Networks, Accompanying measures

Proiectul IDOLearn propune o soluție în întâmpinarea schimbărilor în ce privește rolul cadrelor didactice și formatorilor, prin crearea unui sistem european integrat de identificare, de evaluare și de recunoaștere a competențelor profesionale ale persoanelor responsabile cu proiectele internaționale.

EMOTION - utilizarea TIC pentru evitarea marginalizării și prevenirea abandonului școlar

Ref.#20, 2008-2010, Lifelong Learning Programme: Multilateral Projects, Networks, Accompanying measures

Scopul principal al proiectului este acela de a dezvolta și de a aplica un model experimental bazat pe utilizarea TIC, în special muzică în format electronic și informatica, astfel încât să dezvolte competențe cheie de învățare la elevii cu risc de marginalizare socială și abandon școlar.

SEFIN - Cercetări multidisciplinare privind utilizarea sistemelor informatice inteligente pentru eficientizarea învățării

Ref.#21, 2008-2011, Centrul Național de Management Programe (Ministerul Educației, Cercetării și Inovării)

Proiectul își propune să studieze și să dezvolte softuri educaționale inteligente, în scopul relevării impactului strategiilor instruirii asistate de calculator asupra realizării obiectivelor curriculare.


European Citizens working for the Global Development Agenda

Ref.#25, 2009-2011, European Commission: Non-State Actors and Local Authorities - Public awareness and education for development in Europe

Obiectivul specific al acestei Acțiuni este de a crea, a colecta, a organiza, a face accesibile și a distribui resurse de cunoștințe și instrumente pentru profesioniști din domeniul educației, reprezentanți ai mass-media și factori responsabili cu adoptarea politicilor la nivelul guvernării locale din Italia, Belgia, România și Bulgaria, astfel încât să-i ajute pe formatorii de opinie să prezinte categoriilor lor de public aspecte legate de cooperarea internațională pentru dezvoltare.


ICE3 - Integrating CALL in Early Education Environments

Ref.#26, 2010-2012, European Commission: COMENIUS, Multilateral projects

ICE3 are ca scop promovarea învățării asistate de calculator a limbilor străine în școală. Proiectul se adresează profesorilor care predau o limba străină în învățământul primar sau secundar, beneficiarii finali fiind elevii.

Formarea continuă a profesorilor de istorie și geografie în societatea cunoașterii

Ref.#27fs7, 2010-2013, Proiect POSDRU 87/1.3/S/62651
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgoviște

Obiectivul general al proiectului este formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice care predau istorie si geografie de a implementa un curriculum, precum si facilitarii schimbului de idei si de bune practici între membrii aceleiasi comunitati profesionale.

Formarea continuă a profesorilor de limba română în societatea cunoașterii

Ref.#28fs1, 2010-2013, Proiect POSDRU 87/1.3/S/63576
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

Proiectul "Formarea continuă a profesorilor de limba română în societatea cunoașterii" este un proiect centrat pe dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin oferirea de oportunități de formare în domeniul proiectării, implementării și evaluării curriculum-ului național și al instruirii diferențiate.

Formarea continuă a profesorilor de tehnologii în societatea cunoașterii

Ref.#29fs9, 2010-2012, Proiect POSDRU 87/1.3/S/62631
Beneficiar: Casa Corpului Didactic Mureș

Obiectivul general al proiectului este formarea si dezvoltarea competentelor profesorilor de stiinte tehnologice de a proiecta, implementa și evalua un curriculum.

Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii

Ref.#30fs4, 2011-2013, Proiect POSDRU 87/1.3/S/62534
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Bihor

Proiectul “Formarea profesorilor de matematica si stiinte în societatea cunoasterii” vizeaza formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Matematica si Stiinte” de a elabora si implementa un curriculum integrat la decizia scolii precum și dezvoltarea profesionala continua a acestora pe componenta instruirii diferentiate a elevilor.

Formarea continua a profesorilor de Matematica si Stiinte Economice in societatea cunoasterii

Ref.#31fs8, 2011-2013, Proiect POSDRU 87/1.3/S/62587
Beneficiar: Universitatea Andrei Șaguna

Proiectul raspunde nevoii de racordare a formarii la noile cerinte ale societatii bazate pe cunoastere, asigurand accesul a 5000 de profesori la programe de perfectionare adecvate nevoilor actuale.

Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii

Ref.#32fs3, 2010-2013, Proiect POSDRU 87/1.3/S/63576
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Proiectul urmărește dezvoltarea de noi competențe pentru cadrele didactice de limba română, engleză și franceză în domeniul curriculum-ului și instruirii diferențiate a elevilor.

Dezvoltarea si implementarea unui sistem de monitorizare, imbunatatire continua si evaluare a calitatii in invatamantul superior deschis si la distanta pe baza indicatorilor de performanta si standardelor internationale de calitate

Ref.#33fs13, 2010-2013, Proiect POSDRU 86/1.2/S/60720
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Proiectul vizează dezvoltarea unor standarde de calitate pentru învățământul la distanță, precum și propunerea și validarea unei metodologii riguroase pentru monitorizarea și evaluarea sistemelor de IDD în mediul academic universitar.

Cadrul didactic - un profesionist in sistemul de invatamant

Ref.#34fs10, 2011-2013, Proiect POSDRU 87/1.3/S/53889
Beneficiar: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa – Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Obiectivul general al proiectului este sa contribuie la cresterea calitatii in invatamantul preuniversitar prin imbunatatirea si profesionalizarea formarii continue a cadrelor didactice cu specializare in aria curriculara "Om si Societate".

RENOVA: Transfer de cunoștințe și dezvoltarea unui cadru pentru formarea competențelor manageriale ale personalului de asistență medicală


Ref.#35, febr. 2011- mar. 2013, Leonardo da Vinci

Obiectivele proiectului RENOVA vizează îmbunătățirea programelor de dezvoltare profesională a personalului medical de îngrijire prin includerea unor competențe și calificări în managementul sănătății.

LIFE2 - Key Competences in Life Skills (Competențe cheie pentru viață)


Ref.#36, oct. 2011- oct. 2013, Leonardo da Vinci

Proiectul "Key competences in life skills", sau LIFE 2 pe scurt, propune soluții pentru învățământului profesional pentru a ajuta tinerii să-și dezvolte competențele și încrederea de sine de care au nevoie la locul de muncă.TEHNE.ro   >   proiecte
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows